Bibliografía e filmografía do Kumano Kodo

1. AUDIOVISUAL KUMANO (Mathieu Le Lay, 2015) JOURNEY INTO SOLITUDE (‘Tabi no omosa’, Koichi Saito, 1972) A JAPANESE VILLAGE (‘Nippon-koku Furuyashiki-mura, Shinsuke Ogawa, 1984) SAMURAI (‘Samurai I-Musashi Miyamoto, 1954) JOURNEY TO THE WEST (Tsai Ming-Liang, 2014) ENGRAM OF RETURNING (‘Daichi Saito’, 2015) SOUND OF A